Brand

Vi erbjuder olika typer av enheter anpassade för brand och brandlarmsinstallationer. Dels sirener och blixtljus men även kombinerade enheter. Samtliga sirener och blixtljus för brand är certifierade enligt EN54-3 och/eller EN54-23.

Blixtljus

I utrymmen där det kan vara svårt att höra sirener på grund av hög ljudnivå, hörselhandikapp eller annan anledning, kan de vara bra att komplettera med ett visuellt (optiskt) larmdon i form av ett blixtljus.

När ett blixtljus används för varning av brand måste enheten vara godkänd enligt EU-standarden EN54-23. Standarden har som syfte att uppnå full täckning i hela utrymmet samt att på ett enhetligt sätt visa och jämföra blixtljusens kapacitet i hela EU. Blixtljus som är godkända enligt EN54-23 måste ha ett angett täckningsområde specificerat i produktdokumentationen.

Täckningsområdet visar den yta som blixtljusets ljusstyrka uppnår. Ett minimivärde har tagits fram baserat på vad som anses vara den minsta möjliga ljusstyrka som kan uppfattas. Därför är kravet att hela täckningsområdet ska kunna uppmätas till minst 0,4 lux.

Standarden EN54-23 delar in blixtljusen i tre kategorier, väggmonterade, takmonterade och en öppen kategori. På följande sidor visas några exempel på enheter i kategorierna vägg- och takmonterade. Läs mer om standarden i avsnittet “Fakta om larmdon”.

Se alla blixtljus

Sirener

Syftet med en siren i en brandlarmsanläggning är att den skall varna för brand och måste därmed höras av samtliga som vistas i utrymmet. En sirens ljudstyrka bör därför ligga ca 10 dB över den normala ljudnivån i det specifika utrymmet eller området. För att veta vilken ljudstyrka en siren behöver ha i en viss miljö, bör alltid första steget vara att ta reda på den normala ljudnivån i det aktuella området. I kontorslokaler är ofta ljudnivån cirka 75 dB.

Sirenens ljudnivå dämpas beroende på avståndet till enheten. Det avgör även hur många sirener som kan vara lämpligt att använda. I avsnittet “Fakta om larmdon”, finns mer information samt en tabell som visar hur mycket ljudstyrkan minskar när avståndet till enheten ökar. (Klicka här för att komma direkt till vår faktasida)

Se alla sirener

Att tänka på, en siren får inte låta för högt då det kan vara direkt skadligt.

Kombinerade enheter

För installation där både ett blixtljus och siren behövs är ett kombinerat larmdon idealiskt. Vi har ett stort antal kombinerade larmdon där blixtljus och siren finns i en och samma enhet. 

Eftersom en kombinerad enhet innehåller ett blixtljus, måste även det vara godkänt enligt EN54-23.

Se alla kombinerade larmdon

Färgade linser

Blixtljus som ska användas för varning av brand har normalt en röd blixt, samt även ibland röd- i kombination med vit blixt. Vanligt är att färgerna har följande betydelse:

  • Röd “Omedelbar fara, utrym omdelbart”
  • Vit "Påkallad uppmärksamhet"

Läs mer om färgade linser på blixtljus i avsnittet Fakta om larmdon.